New Version Uploaded on 15th September 2017
www.appusami.com
About us Feed back Hekp Archives Send your Articles Contact us

(டைப்பிஸ்ட் திடீர் லீவ். மேட்டர் டைப்பாக வேண்டும். ஆபத்தில் கைக்கொடுக்க மைத்துனன் வந்திருந்தான். மகாசூரன். "ஏன் அத்தான் கவலைப்படுறீங்க. நான் அடிச்சுடறேன்" என்றான்.

 

எனக்கு மகா குதூகலமாயிற்று. "ஒரு தப்புக்கூட இருக்கது. நீங்கள் திருத்தவே தேவையில்லை. நானே போஸ்ட் செய்துவிடுகிறேன்" என்றான். நானும் அனுமதித்துவிட்டேன். நீங்களும் படித்துப் பாருங்கள். இரண்டொரு பிழைகள் இருக்கலாம். பின்னிக்க!)

 


 

 

அச்படியே!

 

பாக்கியம் ராமசாமி

 
ரு தூக்க சம்சாரத்தை விசாரிப்பதற்காக அருணாசலம் போய்க்கொண் டிருந்தார். அவரது ழுகம் மிகவும் கலை நிரம்யதாகக் கட்சி அளித்ததூ, ¡ண்களினின்றும் நீர் ¦ருகிப் ¦¡ங்கியது... ராஜசேகரன்...காலி நெ 3... கடசிபக்... அருணசாலத்திற்கு இரண்டு பின்ளைகள் உண்டு. இருவரும் மிகக் கெடிட்காக்ரர்கல். தான். ஆனால் கொஞ்சும் முரட்சு பாவம் படைத்தவரர்க? "வேண்டாமடா, இரண்டு பேரும் வீணைக சட்டை போட்டுக் கொள்ளதீர்காளட, "என்று அடிக்கடி கெட்டுக் கொல்வார். அவர்காள§" சுப்பா நீ அம்மா ஒன்றும் தலையிட வேண்டாம் என்று"

கூறி விடுவார்கள். அடுத்த பாக்கம் கடைசிலுள்ள பருதியைச் சேர்த்துக் கொல்க. இரண்டு நானைக்கு முன் சகோதரர்களுக்குள் ஏதே மனன்தாபம். பெரியவன் தன் மனைவியை அழைத்துக்கொண்டூ ஏதோ உருக்குச்ள சென்று கொண்டிருந்தாள். சீறியவனான ரந்தக் கிருஷ்ணன் அணண்னை நோக்கி, "என் மகன்னையும் குட்டிக் கொண்டு பே, அவன மிகவும் அமுகிறான்" என்றாண்...

பெரியவனான சங்கர லிங்கம், "ரயில் ஜார்ஜ் மிகஉம். ஆகூமே

ஜய7பதெர்கு அத்னை கட்காரன்?

?ன்றான்எ"

நான் வேண்டுமானால் நருகிறேன்."

"தீனிச் செலவு பந்து போய் வைத்து விடுவானே?',

எள் பையன் அவ்வளவு ரட்சகனா? உனக்கு முளை கிடையாது."

இருவருக்கும் வக்கு வாதம் நடை பெற்றது.

"சின்னக் குழந்தையைக் கூட்டிச் செல்வ மறுக்கிறானே? இதுவா அவ்வளவு சப்பிடும்?"

"சாம்பிடுவதை யார் சொன்னார்கள்? அழுதால் பிசாச்சு மாதிரி அமுமே? சாமகானம் யாராலும் கெய்யமுடி¡தே.

இதுதான் அவர் களுக் குள்சச் சரவுக் குக்கா ரணம்,

பயனை விட்டில் வீட்டிவிட்டூப் பேய் விட்டது. பற்றி சங்கடலிங்கம் புஙங்கினான்.

குஜந்தைக்கு ¡ரத்திரி நல்ல ஷுரம். "சித்தங்பா, சித்தம்பா என்று குவியது.

"பேய் இவளுடைய தெத்தப்பாவைக் கூட்டி வாருங்களேன்" என்று மனைவி கதறினான்.

"அந்த யோக்கியனைஅ நான் ஏன் கூப்பிட வேண்டும்? என் குலந்தை செத்ததாலும் சளி" என்று சொல்ல வந்த¨ விக்களுடன் சொல்லி முடித்தான்.

இரண்டு நாள் கழித்தது. காலை 90 மணியிருக்கும் சைக்கிள் மணி கிளு கிளு என்றடித்தது. "நந்தி" என்று கூறினான் த. பால்காரன்.

தம்பி ராதாகிருஷ்ணன்தாள் அடித்திருந்தான். "அண்ணா! உன் குழந்தையையை விட்டுவிட்டு வந்த எனக்கு நல்ல தண்டனையேக் கடவுள் கெடுத்து விட்டார். பிளேட் பாரத்தில் குழந்தை, நாள், என் மனைவி எல்லோரும் படுத்திருந்தோம். முழித்துப் பர்த்தா குழந்தையைக் காணோம். நீயும் உடனே புறப்பட்டு வ! தேடிக் காண்டு படிக்கலாம். அப்பாவிக்கும் தொந்தி கொடுத்திருக்கிறேன்"

அருணாசலம் ஓடி வந்தது இதற்குத்தான். குழந்தை எப்படிக் எப்படிக் காணுமில் போயிருக்கும்? என்று பேயனை நினைத்து வந்திக் கொண்டே ரயிலேவே ஸ்டேழனுக்குள் நுயைந்த வேலையில் தாத்தா என்ற குறள்கேட்டது. எங்கிருந்து குரல் வருகிறது என்று அவருக்குப் புரியாவிலை. மணப் பிரமையாகியிருக்குமே என்றுணிக் கொண்டே டிக்கெட் வா குவதற்காக ஜன்னலுக்டிள் தையை நுழைத்தார். பிஞ்சுக் கை ஒன்று அவர்மேல் பட்டது. பார்த்தார் கருண் திறந்து. சாட்காத் அவரது பரேப்பிளை!

அப்புரம்பிர்ந் விசயம் புறிந்தது. முதல்நாள் இந்தக் குழந்தை சத்தம் பண்ணாமல் தன் பெற்றோர் படுத்திரு நத இடுத்திலிருந்த புங்கித் ஆபீஸ்க்குழ் வந்துவிட்டிருக்கிறது. குமான்த நல்வர் ஆதலல் பவித்திரமகு வைத்திருத்தர்.

அருணாசலத்திற்கு ஆனந்தம் தங்க முடியவில்லை.