New Version Uploaded on 16th November 2011
www.appusami.com
About us Feed back Hekp Archives Send your Articles Contact us
Ţ̾ â즸 á츢 Ţ Ũ š
Ч Ţ
  Search : Search Text :

Ţ¡À¡Ã ¾ó¾¢Ãõ

§¾Åý


¸¡¨Ä¢ø ±Øó¾¢Õó¾ ¯¼ý ÍÚÍÚôÀ¡¸  Š¿¡Éò¨¾î ¦ºöÐ, ¸¡ôÀ¢¨ÂÔõ ͼîÍ¼î º¡ôÀ¢ðÎÅ¢ðÎ, ¨¸Â¢ø §¾¡ø ¦ÀðÊÔ¼ý ²Æ¡ÅÐ Á½¢ ¦ÅÇ¢§Â ¸¢ÇõÒ¸¢È¡ý Ţ¡À¡Ã¢.

"ÒèºÅ¡ì¸õ..."

Ó¾ø çðÎìÌû ѨƸ¢È¡ý.

"ÌðÁ¡÷É¢í …¡÷!... ¸¢ÇõÒõ§À¡§¾ ¦Å¢ø Íã¦ÃýÚ ¸¢ÇõÒ¸¢ÈÐ... Óý¨É츢ô§À¡Ð ±ùÅǧš §¾Å¨Ä... †¢Á¡Ä¡ ¦¾¡ñ¨¼ ÅÄ¢ ¿¢Å¡Ã½¢ì ¸õ¦Àɢ¢ĢÕóÐ ¿¡ý Åó¾¢Õ츢§Èý. †¢Á¡Ä¡ ¦¾¡ñ¨¼ ÅÄ¢ ¿¢Å¡Ã½¢¨Âô ÀüÈ¢ì §¸ûÅ¢ôÀðÊÕôÀ£÷¸û. «¨ºÂ¡¾ Á¨Ä §À¡ýÈ ¦¾¡ñ¨¼ ÅÄ¢¨ÂÔõ «¨ºìÌõ ±í¸û ÁÕóÐ. áÚ ÅÕ„ ¯ò¾ÃÅ¡¾õ, ¬Â¢Ãõ åÀ¡ö þÉ¡õ. ¦¾¡ñ¨¼ì¸ðÎ, Á¡÷îºÇ¢, À¢ò¾ ÁÂì¸õ, ÅÂ¢Ú ¯ôÒºõ, ¦¿ï¦ºÃ¢îºø ±øÄ¡ÅüÈ¢üÌõ ̽õ ¸¡ðÎõ. «½¡×ìÌ þÃñÎ À¡ì¦¸ðÎ. ¾í¸Ù즸¡ýÚ, ¾í¸û ºõº¡ÃòÐ즸¡ýÚ. þó¾ ÁÕó¾¢É¡ø ̽õ ²üÀ¼ò ¾ÅȢ¾¢ø¨Ä. þó¾ °Ã¢Ä¢ÕìÌõ ¦Àâ ÁÛ„¡û, À¢ÃÓ¸¡û, º¸ÄÁ¡É §ÀÕõ ¯À§Â¡¸¢ôÀÐ þÐ. ¿Ê¸÷¸û, Å츣ø¸û, ¦¸Çýº¢Ä÷¸û, ¯À¡ò¾¢Â¡Â÷¸û «ùÅÇ× §ÀÕõ - …¡÷, ´Õ À¡ì¦¸ð §À¡ÐÁ¡? þÃñ¼½¡Å¡ þÕ츢Ⱦ¡! À¡ì¸¢ µÃ½¡ þó¾¡Õí¸û. ¾¡íì ä …¡÷, þó¾ ¦Å¢ø ¾¡í¸ ÓÊ¡Р§À¡Ä¢Õ츢ÈÐ …¡÷, Åà ÅÃ! Íã¦ÃýÚ Å¢ÊÂü¸¡Äò¾¢§Ä§Â þôÀÊ þÕó¾¡ø! ¿¡ý §À¡ö Å¢ðΠŧÃý, …¡÷."

þôÀÊ «í¸¢ÕóÐ «Îò¾ Å£ðÎìÌ. «ôÒÈõ «¾ü¸Îò¾ Å£Î.

þôÀÊ, ÒèºÅ¡ì¸õ âá×õ ţΠţ¼¡¸ ѨÆó¾¡Â¢üÚ; Å£ðÎìÌ ´Õ 'À¡ì¦¸ð' Å¢üȡ¢üÚ!

Ţ¡À¡Ãõ ±ýÈ¡ø «ó¾ Á¡¾¢Ã¢ ¦ºöÂÏõ, …¡÷! ƒÉí¸ÙìÌ §ÅñΦÁý¸¢È Àñ¼Á¡¸ô À¡÷òÐì ¦¸¡Îì¸ §ÅñÊ 'Å¢¾õ' ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡Îì¸ §ÅñÎõ. «Ð¾¡ý ¿øÄ Å¢Â¡À¡Ã¢ìÌ «ÆÌ. Ţ¡À¡Ã ¾ó¾¢Ãõ! '§…øŠÁý„¢ô'. ¬¨Ç «ôÀʧ ÁÂìÌõ Å¢ò¨¾. '¦À÷…É¡Ä¢ðÊ'. «Å÷¸¨Çì §¸ð¸§Å ܼ¡Ð; ¿¡õ ¦º¡øÄÏõ. «ùÅÇ×¾¡ý.

Áò¾¢Â¡Éõ À¾¢§É¡Õ Á½¢ìÌ §ÁüÀÊ Å¢Â¡À¡Ã¢, ¨¸Â¢ø …¥ð§¸…¤¼ý Á¢ġôâÕìÌû ѨƸ¢È¡ý. Ó¾ø Å£ðÎì ¸¾¨Å þÊ츢ȡý.

"…¡÷! ÌðÁ¡÷É¢í, …¡÷!"

"¾¡í¸û ¡÷, ¦¾Ã¢ÂÅ¢ø¨Ä§Â!"

"¿øÄ ¦Åö¢ø …¡÷, þý¨ÈìÌ. ¬É¡ø §¿ü¨ÈÅ¢¼ þýÚ §¾Å¨Ä..."

"«Ð ºÃ¢, ¬É¡ø..."

"†¢Á¡Ä¡ ¦¾¡ñ¨¼ÅÄ¢ ¿¢Å¡Ã½¢ì ¸õ¦Àɢ¢ĢÕóÐ ÅÕ¸¢§Èý."

"«Ð ºÃ¢, ¬É¡ø ±ÉìÌ ´ýÚõ...."

"¿£í¸û †¢Á¡Ä¡ ¦¾¡ñ¨¼ ÅÄ¢ ¿¢Å¡Ã½¢¨Âô ÀüÈ¢ì §¸ûÅ¢ôÀðÊÕôÀ£÷¸û..."

"±ÉìÌ ´ýÚõ þô§À¡Ð..."

"´Õ «½¡×ìÌ þÃñÎ À¡ì¦¸ð... ¯í¸Ù즸¡ýÚ, ¯í¸û …õº¡ÃòÐ즸¡ýÚ."

"þø¨Ä, ±ÉìÌ þô§À¡Ð ´ýÚõ..."

"þó¾ ÁÕó¾¢É¡ø ¡ÕìÌõ ̽õ ²üÀ¼ò ¾ÅȢ¾¢ø¨Ä.... þó¾ °Ã¢Ä¢ìÌõ ¦Àâ ÁÛ„¡û, À¢ÃÓ¸¡û, º¸ÄÁ¡É §ÀÕõ ¯À§Â¡¸¢ôÀÐ."

"¯õ, «ôÀÊ¡?"

"¿Ê¸÷¸û, Å츣ø¸û, ¦¸Çý…¢Ä÷¸û ¯À¡ò¾¢Â¡Â¡÷¸û..."

"«ôÀʦÂýÈ¡ø..."

"´Õ À¡ì¦¸ð §À¡ÐÁ¡, …¡÷?"

"¯õ..."

"þÃñ¼½¡Å¡Â¢Õ츢Ⱦ¡, …¡÷! À¡ì¸¢ ¿¡ý ¾Õ¸¢§Èý, …¡÷! ¾¡íì ä, …¡÷!"

"ºÃ¢¾¡ý..."

"«º¡ò¾¢Â ¦Å¢ø …¡÷! ¬É¡ø §¿ü¨ÈÅ¢¼ þýÚ §¾Å¨Ä ±ýÚ ¦º¡øÄ¡õ. ¿¡ý §À¡öÅ¢ðΠŧÃý …¡÷!"

À¡÷ò¾£÷¸Ç¡!

«Å÷¸¨Ç ´Õ Å¡÷ò¨¾ ÓÊì¸Å¢¼ì ܼ¡Ð. Å¢ðÎÅ¢ð¼¡ø Ţ¡À¡Ãõ §À¡Â¢üÚ. «Ð¾¡ý Ţ¡À¡Ã øº¢Âõ, º¡Á÷ò¾¢ÂÁ¢Õì¸¢È §À÷ ¦ºö¸¢È ¸¡Ã¢Âõ. ¨Áø ¸½ì¸¡¸, °÷ °Ã¡¸, ¦¾Õò ¦¾ÕÅ¡¸, ţΠţ¼¡¸ þ§¾ Ţ¡À¡Ãõ Àñ½Ä¡õ.

Áò¾¢Â¡Éõ þÃñÎ Á½¢ìÌî º¢ó¾¡¾¢Ã¢ô §Àð¨¼ìÌû ѨƸ¢È¡ý. ¸¾¨Å þÊ츢ȡý...

"¯õ! ÌðÁ¡÷É¢í …¡÷!"

"þý¦É¡Õ ºÁÂõ Å¡Õõ."

"þýÚ ¸¡¨Ä «º¡ò¾¢Â ¦Å¢ø …¡÷! Áò¾¢Â¡Éõ ºüÚ..."

"þýÚ ¿¡ý ´ýÚõ Å¡í¸ô §À¡¸¢È¾¢ø¨Ä..."

Áò¾¢Â¡ÉòÐìÌ §Áø ¦¸¡ïºõ ÁôÒô §À¡ðÊÕ츢ÈÐ. ¿¡ý †¢Á¡Ä¡ ¦¾¡ñ¨¼ ÅÄ¢ ¿¢Å¡Ã½¢ì ¸õ¦Àɢ¢ĢÕóÐ..."

"«Ð ºÃ¢¾¡ý ¸¡Ïõ - ±É즸¡ýÚÁ¢ø¨Ä."

"... ¸õ¦Àɢ¢ĢÕóÐ ÅÕ¸¢§Èý."

"°õ †¥õ.. ´ýÚõ §Åñ¼¡õ. ¾¡íìŠ."

"±í¸û ¦¾¡ñ¨¼ ÅÄ¢ ¿¢Å¡Ã½¢¨ÂôÀüÈ¢ì §¸ûÅ¢ôÀðÊÕôÀ£÷¸û..."

"°õ †¥õ..."

"«¨ºÂ¡¾ Á¨Ä §À¡ýÈ..."

"§Åñ¼¡õ!"

"«¨ºÂ¡¾ Á¨Ä §À¡ýÈ ¦¾¡ñ¨¼ ÅÄ¢¨ÂÔõ «¨ºìÌõ ±í¸û..."

"§Åñ¼¡õ, §Åñ¼§Å §Åñ¼¡õ!"

"áÚ ÅÕ„ ¯ò¾ÃÅ¡¾õ, ¬Â¢Ãõ åÀ¡ö þÉ¡õ."

"°õ †¥õ!"

"¦¾¡ñ¨¼ì ¸ðÎ, Á¡÷îºÇ¢, À¢ò¾ ÁÂì¸õ, Àì¸Å¡¾õ..."

"§Åñ¼¡õ!"

"¯í¸Ù즸¡ýÚ..."

"§Åñ¼¡õ!!!"

"....¯í¸û ºõ…¡ÃòÐ즸¡ýÚ...."

"µ! «ôÀÊ¡ ºÁ¡º¡Ãõ!"

"¡ÕìÌõ ¾ÅÈ¢ÉÐ ¸¢¨¼Â¡Ð!"

"ºÃ¢¾¡ý!"

"þó¾ °Ã¢Ä¢ÕìÌõ ¦Àâ ÁÛ„¡û, À¢ÃÓ¸¡û."

"±ýÉ Å¢¨Ä ±ýÚ ¦º¡ýÉ£÷? µÃ½¡Å¡?"

"¿Ê¸÷¸û, Å츣ø¸û, ¯À¡ò¾¢Â¡Â÷¸û..."

"ºÃ¢¾¡ý, Å¢¨Ä ±ýÉí¸¡Ïõ?"

"´Õ À¡ì¦¸ð §À¡ÐÁ¡, …¡÷?"

"§À¡Ðõ."

"þÃñ¼½¡Å¡Â¢Õ츢Ⱦ¡? ¿¡ý º¢øÄ¨È ¾Õ¸¢§Èý, …¡÷!"

"§À¡ö Å¡Õí¸û."

"¿øÄ ¦Å¢ø …¡÷ þýÚ! þô§À¡¾¡ý ºüÚ ÁôÒô §À¡ðÊÕ츢ÈÐ!... ¿¡ý ŧÃý, …¡÷!"

Òâ󾾡 ¯í¸ÙìÌ!

¦º¡ýɨ¾§Â ¦º¡øÄÏõ...

¦º¡øŨ¾ì ¸¡¾¢ø Å¡í¸¢ì ¦¸¡ûǧŠܼ¡Ð.

º¡Âó¾¢Ãõ ¬Ú Á½¢ìÌì ¨¸Â¢Ä¢Õì¸¢È º¡Á¡ýƒ¡¼¡×õ Å¢üȡ¢üÚ. ´ýÚ À¡ì¸¢ ¸¢¨¼Â¡Ð. §¿§Ã §ÁüÀÊ Å¢Â¡À¡Ã¢ ¦º¡ýÉ ƒ¢.Ê.ìÌ ÅÕ¸¢È¡ý. ¼¡ì¼÷ ¸¢Õ‰½…¡Á¢ Å£ðÎìÌû ѨƸ¢È¡ý.

"Ìð ®Å¢É¢í, ¼¡ì¼÷!"

"Ìð ®Å¢É¢í, …¡÷!"

"þýÚ Å¢Â¡À¡Ãõ ¦¸¡ïºõ ƒ¡Š¾¢. ±ÉìÌ «º¡ò¾¢Âò ¦¾¡ñ¨¼ ÅÄ¢. ¿øÄ ÁÕó¾¡¸ì ¦¸¡Îí¸§Çý!"

 

 

 

 

ÓÂüº¢ ±ýÀÐ
ÓüÚô ¦ÀÈ¡¾§¾.

- «.¨Å.Ì.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦ÀÕõ
À¡ý¨Á þýÀí¸û ¸ñ½¡ø ¸¡ñÀ§¾.

- «.¨Å.Ì.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º¢ì¸É
Á¡Â¢Õ

À½ò¨¾ ±ó¦¾ó¾ ¸¡Ã¢Âí
¸ÙìÌî
¦ºÄ× ¦ºö¾¡§Â¡ «ó¾ó¾ ¦ºÄ
Å¢Éí¸¨Ç ±Ø¾¢ ¨Å.

«ó¾ó¾ Ũ¸Â¢ø
¦ºÄ× ¦ºö¾Ð §¾¨Å¾¡É¡ ±ýÀ¨¾î º¢ó¾¢òÐô À¡÷. ¦ºÄ× ¦ºöž¢ø º¢ì¸Éõ ¾¡É¡¸§Å ¯ýÉ¢¼õ ÅóÐÅ¢Îõ.

- ¸¡ó¾¢
Âʸû

Copyright 2011 www.appusami.com All rights reserved Best viewed in 1024x768 Resolution and with Internet Explorer 5+.